PDA

View Full Version : Namaz kod shija,koga interesuje,bujrum


dzemo53
27-08-11, 22:44
Uzimanje abdesta i tejemmuma

''O Vjernici! Kada hoćete da molitvu obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svojih potarite, i noge svoje do članaka.'' ( Časni Kur'an: suretul Ma'ida : ajet 6)

Abdest:
1.) Pri uzimanju abdesta (vudu) obavezno je oprati lice i ruke, i potrati mokrom rukom prednji dio glave i gornje površine oba stopala.
2.) Dužina lica koja treba biti oprana je od gornjeg dijela čela pa do krajnjeg dijela brade. Širina lica koja treba biti oprana je širina jednaka razmaku između vrhova palca i srednjeg prsta. Ako se neispravan ili batil. Da bi osigurali da je opisani dio lica potpuno opran, trebaju se oprati i dijelovi koji su u okolini dijela lica koji se mora oprati.
3.) Ako je koža ispod brade vidljiva onda voda treba da dopre do nje, a ako nije vidljiva onda je dovoljno oprati bradu.
4.) Lice i ruke se trebaju prati odozgo prema dole. Ako neko pere u suprotnom pravcu, njegov abdest je neispravan (batil).
5.) Ako se zagrabi voda rukama i njome se pređe preko lica i ruku, i ako je to dovoljno vode da se obuhvati oboje potpuno, to će biti dovoljno. Nije neophodno da voda teče po licu i rukama.
6.) Poslije pranja lica, treba se prvo oprati desna ruka, a onda i lijeva, od lakata pa do vrhova prstiju. Da bi se osiguralo da je čitav lakat opran potrebno je oprati malo ruke iznad lakta.
7.) Za vrijeme uzimanja abdesta obavezno je oprati lice i ruke jednom, a preporučeno (mustehab) je da se operu dva puta, dok je zabranjeno (haram) da se peru tri puta. Pranje koje će se smatrati prvim zavisi od potpunosti pranja lica i ruku. Tako na primjer, ako neko polijeva vodu na lice deset puta sa namjerom (nijetom) da je to prvi put, onda je to u redu. Znači, ono pranje koje se čini sa nijjetom (namjerom) uzimanja abdesta se tretira kao prvo. Tako na primjer, neko može umiti lice nekoliko puta i u zadnjem umivanju učini nijjet za uzimanje abdesta. Ako neko želi da slijedi ovaj način onda je iz predostrožnosti obavezno da se lice i ruke operu samo jednom na ovaj način.
8.) Poslije pranja obje ruke, treba se potrati vlažnim dlanom prednji dio glave. Iz predostrožnosti se prepopručuje da se to uradi dlanom desne ruke, odozgo prema dole.
9.) Dužina koju treba potrati treba biti jednaka dužini jednog prsta, a širina širini tri skupljena prsta.
10.) Kada se potare glava treba se preostalom vlažnošću na dlanovima preći preko površine stopala, od prstiju do članka. Iz predostrožnosti se preporučuje da se desna noga potare desnom rukom, a lijeva noga lijevom rukom.
11.) Kao predostrožnost pri potiranju nogu, treba položiti ruku na prste i zatim je povući gore prema članku.
12.) Dijelovi koji se taru trebaju biti suhi. Ako su malo vlažni, tako da mokrina sa dlanova ostavlja traga, onda je to u redu, ali ako su toliko vlažni da potiranje ne ostavlja nikakvog efekta onda je to neispravno.
13.) Ako vlažnost nestane sa dlanova (npr. u jako toplom danu), ruka se ne može pomokriti vodom sa česme, (tj. novom vodom). U tom slučaju osoba koje uzima abdest treba koristiti vlažnost sa brade.
14.) Noge se ne mogu potrati preko čarapa ili preko cipela. Ali, ako neko nije u stanju skinuti čarape ili zbog velike hladnoće ili zbog straha za život, onda je dozvoljeno potrati noge preko čarapa ili cipela. U tom slučaju treba se uzeti i tejemmum.
15.) Dok se potiru noge i glava, ovi dijelovi tijela trebaju biti nepomični.

Mustehab je da se prije uzimanja abdesta operu ruke do zglavaka,
izaperu usta i nos.

Uslovi koji se moraju ispuniti da bi abdest bio ispravan.
1.) Voda treba biti tahir i čista, tj. ne može biti zaprljana prljavštinom čak i ako je ta prljavština tahir. (Npr. blato tj. zemlja je tahir, ali za abdest ne možemo koristiti vodu pomiješanu sa zemljom.)
2.) Voda ne smije biti mješavina sa drugim tečnostima, npr. uljem, sokom, ...
3.) Voda mora biti mubah, tj. dozvoljena za korištenje. Zabranjeno je uzeti abdest sa uzurpiranom vodom ili vodom za koju nismo sigurni da bi nam vlasnik dopustio da koristimo.
4.) Posuda za vodu mora takođe biti mubah tj. dozvoljena zakorištenje.
5.) Iz predostrožnosti je obavezno da posuda ne budenapravljena od srebra ili zlata.
6.) Dijelovi tijela koji se peru u abdestu moraju biti tahir. Npr. ako se na ruci nalazi mokraća, ruka se mora prvo oprati pa onda pristupiti uzimanju abdesta.
7.) Osoba koja uzima abdest treba imati na raspolaganju dovoljno vremena da uzme abdest i da klanja namaz u njegovom propisanom vremenu. Ako se vidi da će se namaz ili dio namaza propustiti, umjesto abdesta treba uzeti tejemmum.
8.) Abdest se treba uzeti sa nijetom da se želi približiti Allahu i izvršiti Njegovo naređenje. Ako neko uzima abdest s namjerom da se rashladi ili zbog nekog drugog razloga, njegov abdest je neispravan.
9.) Abdest se mora izvršiti po propisanom redu, tj. prvo se treba oprati lice, zatim desna ruka, pa onda lijeva. Poslije toga se treba potrati glava, pa onda desna, a za njom i lijeva noga.
10.) Radnje pri uzimanju abdesta moraju odmah slijediti jedna iza druge, bez vremenskog razmaka između njih.
11.) Osoba koje uzima abdest mora sama oprati vlastito lice,ruke, i potrati glavu i noge. Ako to za njega neko drugi čini ili ako mu neko pomaže pri njihovom pranju ili potiranju njegov abdest je nevažeći. Ali, ako osobi, koja uzima abdest, neko posipa iz bokala, a on sam se pere onda je to u redu.
12.) Ne smije postojati ni jedna prepreka za uzimanje vode. Ako se osoba, koja obavlja abdest, boji da će se razboljeti ako uzme abdest ili se boji da ako koristi vodu za abdest neće ostati dovoljno za piće, onda ona ne mora uzeti abdest.
13.) Ne smiju postojati nikakve prepreke da voda dođe do dijelova tijela za koje je abdest propisan. Npr. ako se na ruci osušila gusta farba ili katran ili glina, i mislimo da voda neće stići do kože ispod tih stvari onda je obavezno da se te stvari prvo otklone pa onda uzme abdest.

Pravila vezana za abdest koja proizilaze iz nesigurnosti, sumnje ili zaboravnosti
1.) Ako je osoba uvijek nesigurna pri uzimanju abdesta i uslova vezanih za njegovu ispravnost, kao na primjer da li je voda tahir ili da li je voda uzurpirana ili ne, itd., onda ona ne treba obraćati pažnju na to.
2.) Ako neko ima abdest pa počne sumnjati da li ga je izgubio ili ne, treba smatrati da ima abdest.
3.) Ako neko nije siguran u to da li je uzeo abdest ili ne, onda treba uzeti abdest.
4.) Ako je osoba sigurna da je uzela abdest, ali i da je uradila nešto čime se gubi abdest (npr. mala nužda), ali nije sigurna šta se desilo prvo, treba uraditi sljedeće:
a. Ako se dođe u takvu situaciju prije namaza, onda se mora uzeti abdest.
b. Ako se ovo desi za vrijeme namaza, treba se prekinuti sa namazom i uzeti abdest;
c. Ako se ovo desi poslije namaza, namaz će biti ispravan ali za sljedeći namaz abdest se mora uzeti.
5.) Ako poslije ili za vrijeme uzimanja abdesta, osoba postane uvjerena da nije oprala određeni dio ili nije potrala dio koji treba, i ako se vlaga od prethodno opranog dijela osušila zbog vremenskog razmaka, ona mora uzeti abdest ponovo. Ako vlažnost nije nestala ili se pak osušila zbog vrućeg vremena, ili drugih sličnih razloga, onda ona treba oprati ili potrati zaboravljeni dio kao i dijelove koji dolaze poslije. Slično tome, ako za vrijeme abdesta osoba sumnja da li je oprala ili potrala jedan dio ili ne, treba slijediti isto pravilo kao gore.
6.) Ako poslije namaza osoba nije sigurna da li je za taj namaz uzela abdest ili ne, njen/njegov namaz će biti u redu, ali će morati uzeti abdest za sljedeći namaz.
7.) Ako neko sumnja za vrijeme namaza da li ima abdest ili ne, njegov/njen namaz je neispravan. On/ona treba uzeti abdest pa onda klanjati.
8.) Ako neko poslije namaza primijeti da je izgubio abdest, ali nije siguran da li ga je izgubio prije ili poslije namaza, njegov namaz je u redu.

Stvari za koje je obavezno (vadžib) imati abdest
1.) Za sve obavezne (vadžib ili farz) namaze, osim namaza za mejjita (dženaze). Što se tiče sunnet (mustehab ili preporučenih) namaza, abdest je uslov za njihovu ispravnost.
2.) Za vadžib tavaf (obilazak) oko Ka'be.
3.) Haram ili zabranjeno je bez abdesta dodirnuti kur'anski tekst bilo kojim dijelom tijela. U svakom slučaju, prevod Kur'ana na bilo kojem jeziku može se dirati bez abdesta.
4.) Iz predostrožnosti se zabranjuje dodirnuti bez abdesta Allahovo ime ili imena Njegovih osobina, na bilo kojem jeziku da su napisani. Takođe je bolje ne dirati bez abdesta ime poslanika islama, hazreti Muhammeda, s.a.v., imena Imama, a.s., i ime hazreti Fatime, a.s..

Abdest je mustehab (preporučen) za sljedeće stvari:
1.) Namaz za mejjita (dženazu)
2.) Posjeta kaburima (haremu);
3.) Ulazak u džamiju;
4.) Ulazak u prostoriju gdje se nalazi kabur poslanika Muhammeda, s.a.v, i bilo kojeg od Imama, a.s.
5.) Za čitanje, pisanje ili dodirivanje rubova i krajeva Kur'ana ili za njegovo držanje kod sebe.
6.) Prije odlaska na spavanje. Takođe je preporučeno za onoga ko već ima abdest da ga obnovi za svaki namaz koji klanja.

Stvari koje kvare abdest.
1.) Mala i velika nužda
2.) Ispuštanje vjetra
3.) San, dubok dovoljno da ograniči vid i čulo.Tejemmum:
''... a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vodu, onda rukamasvojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruka svojih pređite... (Časni Ku'ran, Sura Ma'ida, ajet 6)

Tejemmum ćemo uzeti umjesto abdesta ili gusula u sljedećim slučajevima:
1.) Ako nismo u stanju nabaviti dovoljno vode za gusul ili abdest.
2.) Ako nismo u stanju nabaviti vodu zbog starosti ili slabosti ili straha za život ili zato što nemamo sredstava.
3.) Ako se bojimo da upotrebom vode koju imamo ne ugrozimo sebi život ili ne uzrokujemo pojavu neke bolesti ili izazovemo pogoršanje već prisutne bolesti.
4.) Ako se bojimo da ćemo potrošnjom vode koju imamo izazvati pogubnu žeđ sebi, drugim ljudskim bićima ili životinjama.
5.) Ako nam je tijelo ili odjeća nadžis i ako imamo samo toliko vode da uzmemo abdest ili gusul poslije čega ne bismo bili u stanju očistiti tijelo ili odjeću, onda trebamo sa raspoloživom vodom očistiti tijelo ili odjeću.
6.) Ako imamo vodu ili posudu koja nam nije dozvoljena za korištenje, npr. ako je uzurpirana (gasbi).
7.) Ako nam je ostalo malo vremena da obavimo namaz u njegovom propisanom vremenu, uzećemo tejemmum umjesto abdesta ili gusula.

Na kojim stvarima će se obaviti tejemmum?
Tejemmum može biti obavljen na zemlji, pijesku, glini ili kamenu. Iz predostrožnosti se preporučuje da se tejummum učini sa zemljom. Ako nam ona nije pristupačna onda sa pijeskom ili glinom. Ako ni ovo ne možemo nabaviti, onda sa kamenom.

Metod obavljanja tejemmuma
Zanijetiti (odlučiti) za tejummum kao zamjenu za abdest ili gusul.
Staviti dlanove obje ruke na propisanu tvar za tejemmum.
Potrati čelo dlanovima obje ruke, od linije od koje počinje kosa, preko obrva do korjena nosa.
Lijevim dlanom, odozgo prema dole, potrati gornji dio desne šake. Onda, desnim dlanom na isti način potrati gornji dio lijeve šake.

dzemo53
27-08-11, 22:48
Pogledajmo jedan prikaz namaza kod sledbenika Ehlul Bejta a.s.

Prije nego počneš ne zaboravi razlog (nijjet) zbog čega sve ovo radiš: ''Namjera nam je da se približimo Allahu i da izvršimo svoju obavezu.''

Sabah namaz

Prvi Rekat

Podići ruke u ravninu lica i reći:
''Allahu Ekber''
(Allah je Najveći)

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin
Errahmaanir Rahiim,
Maaliki jev middiin,
Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'iin,
Ihdinas siraatal mustakiim,
Siraatal Lezine en'amte 'alejhim,
Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.
Dalje učimo:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
Kul Huvallaahu ehad,
Allahus Samed,
Lem jelid ve lem juuled,
Ve lem jekullehu kufuven ehad,
Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo u Ruku

Gledamo između stopala i učimo:
Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih
(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

Uspravljamo se i izgovaramo:
Semi' Allaahu li men hamideh
( Čuje Allah onoga ko Njega hvali)
Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

Stavljamo čelo na zemlju. Zemlju!? Ili kamen. Kamen!? Ili drvo. Drvo!? Ovdje je važno naglasiti da u sedždi čelo mora biti položeno na nešto prirodno, ne na materijal koji je jestiv niti od kojeg se pravi odjeća. Također, sedžda se ne smije činiti na materijalu koji se ne smatra dijelom zemlje, kao što je zlato, srebro, plastika, asfalt, itd. Za sedždu je dovoljno ako nađemo pločasti kamen ili komad drveta ili komad čistog bijelog papira, ili pak imamo serdžadu (prostirku) od trske ili sličnog materijala.

Znači, kada nam je čelo ploženo na odgovarajući materijal,učimo:
Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.
(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber
i još:
Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh, (Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).
Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao iprvi put:
Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

Sjednimo za trenutak da bi rekli
Allaahu Ekber.
Ovim je završen prvi rekat (dio).
Podignimo se govoreći:
Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd.
(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)
Drugi Rekat

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin
Errahmaanir Rahiim,
Maaliki jev middiin,
Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'iin,
Ihdinas siraatal mustakiim,
Siraatal Lezine en'amte 'alejhim,
Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.
Dalje učimo:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
Kul Huvallaahu ehad,
Allahus Samed,
Lem jelid ve lem juuled,
Ve lem jekullehu kufuven ehad,
Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo u Kunut

Poslije toga kažemo 'Allaahu Ekber' i podignemo ruke ispred sebe, sastavimo i otvorimo dlanove prema gore i učimo dovu. Za primjer ćemo navesti kratku dovu:
'Rabbigfir verh'am ve ente hajrur raah'imiin.
(Gospodaru! Oprosti i smiluj se, jer zaista, Ti si Najmilostiviji.)
Kažemo Allahu Ekber i pređemo u ruku

Gledamo između stopala i učimo:
Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih
(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

Uspravljamo se i izgovaramo:
Semi' Allaahu li men hamideh
( Čuje Allah onoga ko Njega hvali)
Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

Kada nam je čelo ploženo na odgovarajući materijal,učimo:
Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.
(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber
i još:
Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh, (Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).
Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao iprvi put:
Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

Poslije druge sedžde sjednimo, i proučimo tešehud (izjava, svjedočenje), ovako:
Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerikeleh,
Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resuuluh
Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin

pa proučimo selame:
Esselaamu 'alejke ejjuhen Nebijju ve rahmetullaahi ve berekaatuh,
Esselaamu 'alejnaa va 'alaa 'ibaadillaahis saalihiin,
Esselaamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekaatuh.

Čime je namaz od dva rekata završen. Sada, dok se još sjedi, mustehab je proučiti tesbih hazreti Fatime, a.s.:
34 puta Allahu Ekber,
33 puta El-hamdulillaah i
33 puta Subhanallaah,
kao proučiti fatihu i dovu za umrle ili žive roditelje, rođake, prijatelje, sve vjernike i vjernice, muslimane i muslimanke.

Podne, Ikindija i Jacija namaz

Prvi rekat

Podići ruke u ravninu lica i reći:
''Allahu Ekber''
(Allah je Najveći)

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin
Errahmaanir Rahiim,
Maaliki jev middiin,
Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'iin,
Ihdinas siraatal mustakiim,
Siraatal Lezine en'amte 'alejhim,
Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.
Dalje učimo:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
Kul Huvallaahu ehad,
Allahus Samed,
Lem jelid ve lem juuled,
Ve lem jekullehu kufuven ehad,
Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo u Ruku

Gledamo između stopala i učimo:
Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih
(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

Uspravljamo se i izgovaramo:
Semi' Allaahu li men hamideh
( Čuje Allah onoga ko Njega hvali)
Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

Kada nam je čelo ploženo na odgovarajući materijal, učimo:
Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.
(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber
i još:
Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh, (Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).
Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao iprvi put:
Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

Sjednimo za trenutak da bi rekli
Allaahu Ekber.
Ovim je završen prvi rekat (dio).
Podignimo se govoreći:
Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd.
(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)

Drugi rekat

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin
Errahmaanir Rahiim,
Maaliki jev middiin,
Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'iin,
Ihdinas siraatal mustakiim,
Siraatal Lezine en'amte 'alejhim,
Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.
Dalje učimo:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
Kul Huvallaahu ehad,
Allahus Samed,
Lem jelid ve lem juuled,
Ve lem jekullehu kufuven ehad,
Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo u Ruku

Poslije toga kažemo 'Allaahu Ekber' i podignemo ruke ispred sebe, sastavimo i otvorimo dlanove prema gore i učimo dovu. Za primjer ćemo navesti kratku dovu:
'Rabbigfir verh'am ve ente hajrur raah'imiin.
(Gospodaru! Oprosti i smiluj se, jer zaista, Ti si Najmilostiviji.)
Kažemo Allahu Ekber i pređemo u ruku

Gledamo između stopala i učimo:
Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih
(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

Uspravljamo se i izgovaramo:
Semi' Allaahu li men hamideh
( Čuje Allah onoga ko Njega hvali)
Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

Kada nam je čelo ploženo na odgovarajući materijal,učimo:
Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.
(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber
i još:
Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh, (Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).
Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:
Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

Poslije druge sedžde sjednimo, i proučimo tešehud (izjava, svjedočenje), ovako:
Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerikeleh,
Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resuuluh
Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin
Sjednimo za trenutak da bi rekli
Allaahu Ekber.
Ovim je završen drugi rekat (dio).
Podignimo se govoreći:
Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd.
(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)


Treći rekat

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:
t r i puta tesbihat arba'ah, koji ide ovako:
Subhaanallaahi vel hamdu lillaahi ve laa ilaahe illellaahu vallaahu ekber.
(Slava pripada Allahu i hvala pripada Allahu; nema drugog boga osim Allaha, Allah jenajveći.)

Gledamo između stopala i učimo:
Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih
(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

Uspravljamo se i izgovaramo:
Semi' Allaahu li men hamideh
( Čuje Allah onoga ko Njega hvali)
Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

Kada nam je čelo ploženo na odgovarajući materijal,učimo:
Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.
(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber
i još:
Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh, (Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).
Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:
Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

Sjednimo za trenutak da bi rekli
Allaahu Ekber.
Ovim je završen treći rekat (dio).
Podignimo se govoreći:
Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd.
(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)
Četvrti rekat

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:
t r i puta tesbihat arba'ah, koji ide ovako:
Subhaanallaahi vel hamdu lillaahi ve laa ilaahe illellaahu vallaahu ekber.
(Slava pripada Allahu i hvala pripada Allahu; nema drugog boga osim Allaha, Allah jenajveći.)

Gledamo između stopala i učimo:
Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih
(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

Uspravljamo se i izgovaramo:
Semi' Allaahu li men hamideh
( Čuje Allah onoga ko Njega hvali)
Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

Kada nam je čelo ploženo na odgovarajući materijal,učimo:
Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.
(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber
i još:
Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh, (Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).
Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:
Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

Poslije druge sedžde sjednimo, i proučimo tešehud (izjava, svjedočenje), ovako:
Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerikeleh,
Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resuuluh
Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin

pa proučimo selame:
Esselaamu 'alejke ejjuhen Nebijju ve rahmetullaahi ve berekaatuh,
Esselaamu 'alejnaa va 'alaa 'ibaadillaahis saalihiin,
Esselaamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekaatuh.

Čime je namaz od dva rekata završen. Sada, dok se još sjedi, mustehab je proučiti tesbih hazreti Fatime, a.s.:
34 puta Allahu Ekber,
33 puta El-hamdulillaah i
33 puta Subhanallaah,
kao proučiti fatihu i dovu za umrle ili žive roditelje, rođake, prijatelje, sve vjernike i vjernice, muslimane i muslimanke.

Akšam namaz

Prvi rekat

Podići ruke u ravninu lica i reći:
''Allahu Ekber''
(Allah je Najveći)

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin
Errahmaanir Rahiim,
Maaliki jev middiin,
Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'iin,
Ihdinas siraatal mustakiim,
Siraatal Lezine en'amte 'alejhim,
Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.
Dalje učimo:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
Kul Huvallaahu ehad,
Allahus Samed,
Lem jelid ve lem juuled,
Ve lem jekullehu kufuven ehad,
Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo u Ruku

Gledamo između stopala i učimo:
Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih
(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

Uspravljamo se i izgovaramo:
Semi' Allaahu li men hamideh
( Čuje Allah onoga ko Njega hvali)
Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

Kada nam je čelo ploženo na odgovarajući materijal, učimo:
Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.
(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber
i još:
Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh, (Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).
Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao iprvi put:
Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

Sjednimo za trenutak da bi rekli
Allaahu Ekber.
Ovim je završen prvi rekat (dio).
Podignimo se govoreći:
Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd.
(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)

Drugi rekat

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin
Errahmaanir Rahiim,
Maaliki jev middiin,
Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'iin,
Ihdinas siraatal mustakiim,
Siraatal Lezine en'amte 'alejhim,
Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.
Dalje učimo:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
Kul Huvallaahu ehad,
Allahus Samed,
Lem jelid ve lem juuled,
Ve lem jekullehu kufuven ehad,
Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo u Ruku

Poslije toga kažemo 'Allaahu Ekber' i podignemo ruke ispred sebe, sastavimo i otvorimo dlanove prema gore i učimo dovu. Za primjer ćemo navesti kratku dovu:
'Rabbigfir verh'am ve ente hajrur raah'imiin.
(Gospodaru! Oprosti i smiluj se, jer zaista, Ti si Najmilostiviji.)
Kažemo Allahu Ekber i pređemo u ruku

Gledamo između stopala i učimo:
Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih
(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

Uspravljamo se i izgovaramo:
Semi' Allaahu li men hamideh
( Čuje Allah onoga ko Njega hvali)
Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

Kada nam je čelo ploženo na odgovarajući materijal,učimo:
Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.
(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber
i još:
Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh, (Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).
Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:
Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

Poslije druge sedžde sjednimo, i proučimo tešehud (izjava, svjedočenje), ovako:
Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerikeleh,
Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resuuluh
Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin
Sjednimo za trenutak da bi rekli
Allaahu Ekber.
Ovim je završen drugi rekat (dio).
Podignimo se govoreći:
Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd.
(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)

Treći rekat

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:
t r i puta tesbihat arba'ah, koji ide ovako:
Subhaanallaahi vel hamdu lillaahi ve laa ilaahe illellaahu vallaahu ekber.
(Slava pripada Allahu i hvala pripada Allahu; nema drugog boga osim Allaha, Allah jenajveći.)

Gledamo između stopala i učimo:
Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih
(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

Uspravljamo se i izgovaramo:
Semi' Allaahu li men hamideh
( Čuje Allah onoga ko Njega hvali)
Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

Kada nam je čelo ploženo na odgovarajući materijal,učimo:
Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.
(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber
i još:
Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh, (Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).
Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:
Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

Sjednimo za trenutak da bi rekli
Allaahu Ekber.
Poslije druge sedžde sjednimo, i proučimo tešehud (izjava, svjedočenje), ovako:
Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerikeleh,
Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resuuluh
Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin

pa proučimo selame:
Esselaamu 'alejke ejjuhen Nebijju ve rahmetullaahi ve berekaatuh,
Esselaamu 'alejnaa va 'alaa 'ibaadillaahis saalihiin,
Esselaamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekaatuh.
Ovim je završen treći rekat (dio).

Čime je namaz od dva rekata završen. Sada, dok se još sjedi, mustehab je proučiti tesbih hazreti Fatime, a.s.:
34 puta Allahu Ekber,
33 puta El-hamdulillaah i
33 puta Subhanallaah,
kao proučiti fatihu i dovu za umrle ili žive roditelje, rođake, prijatelje, sve vjernike i vjernice, muslimane i muslimanke.
Broj vadžib (obaveznih) rekata u pojedinim namazima:
1.Jutarnji namaz(fedžr ili sabah) ima 2 dva.
2. Podne namaz (zuhr) ima 4 četiri.
3. Asr namaz (ikindija) ima 4 četiri.
4. Večernji namaz(akšam ili magrib) ima 3 tri.
5. Noćni namaz (jacija ili 'iša) ima 4 četiri.

Broj sunnet (mustehab ili preporučenih) rekata za svaki namaz:
1. Jutarnji namaz ima dva sunnet rekata koji se klanjaju prije namaza.
2. Podne namaz ima osam sunnet rekata koji se klanjaju četiri puta po dva rekata prije namaza.
3. Asr namaz, također, ima osam rekata koji se klanjaju četiri puta po dva rekata prije namaza.
4. Večernji namaz ima četiri rekata koji se klanjaju u dva puta po dva rekata poslije namaza.
5. Noćni namaz ima dva rekata koji se klanjaju poslije namaza.

dzemo53
27-08-11, 22:54
Sedžda na "turbi"

[ ]

Ako se pitate je li Poslanik stavljao plocice kada bi cinio sedzdu
Šija muslimani običavaju činiti sedždu na komadiću stvrdnute zemlje koju nazivaju turba.

Ona se obično pravi od kerbelske zemlje iz Iraka.

Prema siijskom (ili Dzaferijskom) fikhu koji se ubraja medju pet glavnih fikhskih skola islama sedzda se mora obaviti ili na cistoj zemlji ili na onome sto raste iz nje, podrazumijevajuci da se ta tvar ne upotrebljava u ishrani niti za pravljenje odjece. U to se ukljucuje prasina, kamen, pijesak i trava; izuzimaju se minerali (npr. drago kamenje). Dozvoljeno je sedzditi na papiru, jer se on pravi od sirovine koja raste iz zemlje, ali nije dozvoljeno ciniti sedzdu na tkanini niti na tepihu, osim u odredjenim okolnostima.

Vazno je napomenuti da ulema svih sunijskih mezheba smatra da je dozvoljeno sedzditi na zemlji ili na onome sto iz nje raste.

Da li su se Poslanikovi ashabi drzali ovog pravila?

Poznato je da su Boziji Poslanik s.a.v. i njegovi ashabi obicavali klanjati na zemlji. Evo dokaza iz sunijskih izvora:
Prenosi Abu Said al-Khudri: Vidio sam Bozijeg Poslanika kako je cinio sedzdu na vlaznoj zemlji i kada se podigao imao je mrlju od blata na celu.
1. Al-Bukhari, Sahih (Engleski prijevod), vol. 1, knjiga 12, no. 798; vol. 3, knjiga 33, no. 244

Prenosi Enes bin Malik: Klanjali smo s Poslanikom s.a.v. i po najvecim zegama. Ako neko od nas ne bi bio u stanju da polozi celo na zemlju (zbog njene vreline) sedzdio bi na dijelu svoje odjece.
1. Al-Bukhari, Sahih (English translation), vol. 2, book 22, no. 299

Dakle, prema zadnjem hadisu, Poslanik s.a.v. i njegovi ashabi bi cinili sedzdu na necem drugom samo onda kada je nisu mogli ciniti na zemlji.

Takodjer, Poslanik s.a.v. je imao jednu khumru na kojoj bi cinio sedzdu. Prenosi Mejmuna, Poslanikova zena: Allahov Poslanik s.a.v. je obicavao klanjati na khumri.
1. Al-Bukhari, Sahih (Engleski prijevod), vol. 1, knjiga 8, no. 378

Prema al-Savkaniju, poznatom sunijskom ucenjaku, najmanje deset Poslanikovih ashaba prenosi da je Poslanik s.a.v. cinio sedzdu na khumri. On je, takodjer, nabrojao sve sunijske izvore koji sadrze te hadise. Medju njima su i Sahih Muslim, Sahih al-Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasai i mnogi drugi.
1. Al-Sawkani, Nayl al-Awtar , Dio koji govori o sedzdi na khumri, vol. 2, p. 128

Sta je onda khumra ?

Mala prostirka dovoljna da se na nju stavi celo i dlanovi za vrijeme namaza.
1. Al-Bukhari, Sahih (Engleski prijevod), vol. 1, knjiga 8, no. 376 (kao sto je prevodilac objasnio u zagradama)).

Ibn al-Athir, drugi poznati sunnijski ucenjak, u svojoj knjizi Dzami al-Usul pise: Khumra bi bila nesto slicno onome na cemu sije u nasem vremenu stavljaju celo kada cine sedzdu.
1. Ibn al-Athir, Dzami al-Usul, (Cairo, 1969), dio. 5, str. 467)
Isti autor pise u drugom djelu: Khumra je mala prostirka napravljena od palminog lisca ili nekog drugog materijala Lici na ono na cemu sije danas obavljaju sedzdu.
1. Talkhis al-Sihah, str. 81

Ali zasto zemlja sa Kerbele?

Dovoljno je reci da se zemlja sa Kerbele (Irak) moze dovesti u vezu sa samim Poslanikom s.a.v.. Prenosi se od Umm Selme, Poslanikove supruge: Vidjela sam jednom Husejna kako sjedi u krilu svog djeda, Poslanika s.a.v., koji je u ruci drzao komad crvene zemlje. Poslanik s.a.v. je ljubio zemlju i plakao. Pitala sam ga zasto ce mu zemlja u ruci i zasto place. Odgovorio mi je: Dzibril me je obavijestio da ce moj sin Husejn biti ubijen u Iraku. Melek mi je donio malo zemlje iz tog kraja. Placem zbog muka kojih ce dopasti moj Husejn." Onda je Poslanik s.a.v. dao zemlju Ummi Selmi i rekao joj: Kada vidis da se ova zemlja pretvorila u krv, znaj onda da je moj Husejn ubijen. Umm Selma je drzala zemlju u tegli i s vremena na vrijeme je gledala. Kada ju je pogledala desetog dana mjeseca muharrema, dana Asure, primijetila je da se zemlja pretvorila u krv. Znala je tada da je Husejn bin Ali bio ubijen. Ovaj hadis je zabiljezen i u sljedecim sunijskim izvorima:

1. al-Hakim, al-Mustadrak, vol. 4, s. 398
2. al-Dhahabi, Siyar azlam al-nubala, vol. 3, s. 194
3. Ibn Kathir, al-Bidayah wal-nihayah, vol. 6, s. 230
4. al-Suyuti, Khasais al-kubra, vol. 2, s. 450; Jamz al-Jawami, vol. 1, s. 26
5. Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib al-tahdhib , vol. 2, s. 346

Kada se hazreti Ali ibn Ebi Talib iduci na Siffin zaustavio na Kerbeli, uzeo je saku zemlje i uzdahnuo: Ah, ah, na ovom mjestu ce biti ubijeni neki ljudi koji ce uci u dzennet bez ikakvog ispitivanja!
1. Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib al-tahdhib , dio. 2, str. 348

Da li je obavezno obavljati sedzdu na plocici napravljenoj od zemlje sa Kerbele?

Nije. Ali sije sedzde na Kerbelskoj zemlji zbog vaznosti koju joj je pridavao sam Poslanik s.a.v. i Imami iz njegove porodice (Ehlulbejt). Tako imamo, na primijer, da je poslije Husejnove pogibije njegov sin, imam Zejnul Abidin u Medinu donio nesto zemlje sa Kerbele i proglasio je posebnom zemljom. Imami poslije njega su koristili tu zemlju za cinjenje sedzde i za pravljenje tespiha.
1. Ibn Shahr Ashub, al-Manaqib, vol. 2, s. 251

Imami su takodjer podsticali svoje sljedbenike da cine sedzde na plocicama napravljenim od zemlje sa Kerbele, i to uvijek s napomenom da to nije obavezno (vadzib), nego zato sto donosi vise sevaba. Imami su zahtijevali da se sedzda Allahu moze ciniti samo na cistoj zemlji, i da je bolje ako je to Kerbelska zemlja.

1. al-Tusi, Misbah al-Mutahajjad, s. 511
2. al-Saduq, Man la yahduruhul faqih, vol. 1, s. 174

Neko vrijeme se nosila sama zemlja, da bi se, kasnije, od nje pocele praviti plocice zvane muhr ili turbah. Tako mi za vrijeme namaza stavljamo celo na plocice, ne zato sto smatramo da je to obavezno, nego zbog posebnosti zemlje od koje su napravljene. Ako nemamo uza se plocicu mozemo klanjati na cistoj zemlji ili na bilo cemu sto potice iz zemlje.

Zalosno je da neki jos uporno tvrde da sije obozavaju kamenje ili da obozavaju hazreti Husejna. Medjutim, istina je da mi obozavamo samo Allaha i klanjamo Mu se na plocicama od zemlje, ugledajuci se na Njegovog Poslanika i Imame Ehlulbejta. Vjerujemo da Poslanik s.a.v. nije slucajno davao prednost zemlji, nego da mu je to bilo naredjeno od Allaha, sto bi bio jos jedan razlog zasto bi i mi to trebali ciniti.

Drugi zakljucak:

Ovo bi bio pravi razlog zasto sija Muslimani nose sa sobom male plocice, obicno napravljene od zemlje sa Kerbele. Njih koriste u namazu za cinjenje sedzde da bi na taj nacin sto vjernije slijedili Poslanikov sunnet.

Sto se tice obavljanja namaza na plocicama, ako se pitate je li Poslanik stavljao plocice kada bi cinio sedzdu, da bi postalo jasno o cemu je rijec, citirat cu samo nekoliko hadisa i predaja:

1."Učinjena mi je zemlja mjestom za činjenje sedžde i čistećom." (džu'ilet li el-erdu mesdžiden va tahura Sunen Bejheki, svezak I, str. 212; Sahih Buhari, svezak I, poglavlje o namazu; Iktidau sirati-l-mustekim, Ibn Tejmije, str. 332)

2. "Spusti lice svoje zarad Allaha na zemlju." (Terrib vedžheke lillahi Kenzu-l-ummal, svezak VII, str. 465, poglavlje o namazu, sedžda i ono što je vezano za nju)

3. Ovaj hadis prenosi Ummu Seleme od Poslanika, s.a.v.a.: "Vidjela sam Poslanika da kada čini sedždu, čelo i nos spušta na zemlju."

4. Neki od ashaba, poput Enesa ibn Malika i Ibn Abbasa, kao i neke od Poslanikovih žena, poput Aiše i Ummu Seleme prenose: "Poslanik je činio sedždu na humri, tj. jednoj vrsti hasure, ispletene o palminog lišća." (Sunen Bejheki, svezak II, str. 421, knjiga o namazu, poglavlje o sedždi na humri) Ušao/la sam kod Poslanika, a on klanja na hasuri. (Sunen Bejheki, svezak II, str. 421, Knjiga o namazu, poglavlje o sedždi na hasuri)

5. Ebu Seid, Poslanikov ashab kaže: "Došao sam kod Poslanika, i zatekao sam ga da obavlja namaz na hasuri."

6. Ibn Omer bi kada bi spuštao glavu na sedždu rukom pomicao platno amame, kako bi čelo spustio na zemlju. (Sunen Bejheki, svezak II, str. 421, Knjiga o namazu, poglavlje o micanju tkanine sa čela prilikom sedžde)

7. Džabir Ibn Abdullah Ensari kaže: "Klanjao sam podne-namaz sa Poslanikom i za tu priliku bih uzimao šaku kamenja u ruke da bi ih rashladio, u namazu bih čineći sedždu spuštao čelo na te kamenčiće." (Sunen Bejheki, svezak II, str. 421, Knjiga o namazu, poglavlje o micanju tkanine sa čela prilikom sedžde)

8. Ibn S'ad, umro 209 godine po Hidžri, u knjizi Et-Tabekatu-l-kubra u VI svezku opisujući Masruka Ibn Edžda'a prenosi da je u toku putovanja brodom sa sobom nosio nešto poput malehne kockice od osušene zemlje kako bi na njoj činio sedždu u namazu.

Postoji veliki broj hadisa u vezi sa ovom temom,jedino ovim zelim dati vam do znanja da nije sve bas tako kako su sunitska braca umislili, niti kako ih je njihov ucitelj poucio. Niti je bas tako da ta ista sunitska braca i njihov ucitelj pokupili sve znanje svijeta.

dzemo53
27-08-11, 22:56
Namaska pravila


Obavezne radnje kod svakog namaza su:

1.) Nijjet (namjera)

2.) Kijam (stajanje)

3.) Tekbiretul ihram (reći 'Allahuekber'na početku namaza)

4.) Ruku (pregibanje)

5.) Dvije sedžde (stavljanje čela na zemlju)

6.) Kira'et (učenje sure el-Hamd i druge sure)

7.) Zikr (spominjanje i veličanje Allaha u ruku-u i sedždama)

8.) Tešahud (svjedočenje poslije druge sedžde u drugom i zadnjem rekatu).

9.) Selami (pozdrav)

10.) Tertib (redosljed)

11.) Muvalat (neprekidnostElementarni (rukn) dijelovi namaza

Neke od obaveznih radnji spadaju u elementarne dijelove namaza ili rukn. To znači da, ako osoba koja klanja izostavi jednu od njih, namjerno ili u zaboravu, njen namaz postaje batil. Druge obavezne radnje ne spadaju u elementarne dijelove namaza, pa ako ih osoba izostavi greškom, njen namaz ne postaje batil. Postoji pet elementernih ili rukn dijelova namaza, a to su:

1.) Nijjet ili namjera

2.) Tekbiretul ihram (reći ''Allahuekber'')

3.) Stajanje prije ruku-a

4.) Ruku

5.) Dvije sedžde1.) Nijjet ili namjera

Trebamo početi namaz s namjerom da se približimo Allahu, izvršimo obavezu i priznamo Allaha kao Onoga kome se klanja i čini sedžda. U svakom slučaju, nije neophodno nijjet izgovoriti u ovom ili bilo kojem drugom obliku.

Treba se biti svjestan nijjeta od početka do kraja namaza. Ako za vrijeme klanjanja postanemo toliko zanešeni i izgubljeni da, ako bi bili upitani šta radimo, ne bismo bili u stanju odgovoriti, namaz je batil .

Treba se klanjati samo da bi se izvršila Allahova naređenja i jedino zbog Njegovog zadovoljstva. Ako neko klanja s namjerom da se pokaže pred drugima, njegov namaz je batil. Čak mu je namaz neispravan i u slučaju da mu je nijjet pomiješan s željom da se pokaže pred drugima.2.) Tekbiretul Ihram ili reći ''Allahuekber''

Reći ''Allahuekber'' na početku svakog namaza je obavezno.

Kada se izgovara tekbiretul ihram tijelo se ne smije micati. Ako se izgovori Allahuekber dok se još mičemo, tekbir je batil.

Mustehab ili preporučeno je za vrijeme izgovaranja prvog tekbira, kao i svih tekbira u namazu, ruke podignu paraleno sa ušima.3.) Kijam (stajanje)

Stajati uspravno dok kažemo tekbiretul ihram i stajati prije prelaska u ruku (pregibanja) je rukn (elementarni dio) namaza.

Nema problema ako se osoba koja klanja u zaboravnosti pomjeri ili se nagne na stranu, ili se osloni na nešto.

Nema problema ako se ruke ili prsti pomjere dok se uči sura el-Hamdulillah, mada se iz predostrožnosti preporučje da se to izbjegne.

Ako osoba nije u stanju da stoji, treba sjesti, a ako nije u stanju ni da sjedi onda treba leći. Sve dok se tijelo potpuno ne smiri, ne treba učiti obavezni zikr (spominjanje Allaha).

Mustehab je za osobu koja klanja da stoji uspravno, opuštenih ramena, s rukama niz tijelo sa skupljenim prstima, pogledom na mjesto sedžde, raspoređenom težinom tijela na obe noge, držati oba stopala u liniji.4.) Kira'et (učenje) sure el-Hamd i druge kur'anske sure.

*

U dnevnim vadžib namazima se treba proučiti suru el-Hamdulillah (fatiha) u prvom i drugom rekatu poslije koje se treba proučiti jedna cijela sura.
*

U mustehab (sunnet) namazima nije neophodno učiti drugu suru poslije el-Hamdulillah. Za određene sunnet namaze, gdje se preporučuju posebne sure, osoba može, ako želi, da slijedi pravilo i da prouči i drugu suru.
*

Vadžib ili obavezno je za muškarca da prouči suru el- Hamdulillah i drugu suru glasno, kod fedžra (sabaha), magriba (akšama) i iša (jacije). Također je vadžib za muškarca i za ženu da prouče suru el-Hamdulillah i drugu suru tiho, kod zuhr-a (podne) i asr-a (ikindije)
*

Ženi je dozvoljen izbor da prouči el-Hamdulillah i drugu suru kod sabaha, akšama i jacije glasno ili tiho.
*

Ako osoba namjerno uči glasno ondje gdje treba učiti tiho, ili namjerno uči tiho tamo gdje treba učiti glasno, onda je njen namaz batil. Ako se to čini nenamjerno ili u neznanju pravila, namaz je u redu.
*

Ako se glas pri učenju sura podigne neobično visoko, tako da to prelazi u galamu namaz je batil.
*

U trećem i četvrtom rekatu može se učiti sura el- Hamdulillahi ili tesbihat arb'ah tj. Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber, što može biti proučeno jednom, ali je bolje ako se prouči tri puta. U ovim rekatima sve što se uči treba biti učeno tiho.
*

Mustehab je da se u prvom rekatu prije sure el-Hamd prouči E'uzu billahi mineš šejtanir radžim (Kod Allaha tražim zaštitu od prokletog Šejtana) i da se kod zuhr-a i asr-a (podneva i ikindije) Bismillahir rahmanir rahim prouči glasno. Mustehab je da se sura el-Hamd i druga sura prouče jasno, sa malom pauzom na kraju svakog ajeta, i da se obrati pažnja na njihovo značenje. Mustehab je da imam ili osoba koja sama klanja kaže Elhamdulillahi rabbil 'alemin poslije učenja sure el-Hamd, a poslije učenja sure Kul huvallahu ahad kaže 'Kezalikellahu rabbi' (Takav je Allah, moj Gospodar), jednom, dva puta ili tri puta. Takođe je mustehab da se napravi mala pauza poslije proučene sure, pa da se onda kaže tekbir (Allahuekber), prije prelaska u ruku ili učenja kunut -a (dove);
*

Mekruh ili nepoželjno je ne proučiti sure Kul huvallahu ahad bar u jednom od pet dnevnih namaza.
*

Također je mekruh proučiti sure Kul huvallahu ahad u jednom dahu.5.) Ruku (pregibanje)

U svakom rekatu, poslije proučenih sura tj. kira'et-a, treba se sagnuti u tolikoj mjeri da se vrhovima prstiju mogu dodirnuti koljena. Ova radnja se zove ruku.

Kada se nalazimo u ovom položaju bolje je da kažemo Subhanallah tri puta ili Subhane rabbijel 'azimi ve bi hamdih jednom. Također je izgovaranje bilo kojeg zikra (spominjanja, veličanja Allaha, s.v.t.) u ovoj mjeri dovoljno. Ako je vrijeme za namaz kratko ili ako postoji neki razlog zbog kojeg moramo ubrzano klanjati, dovoljno je reći Subhanallah jednom.

Mustehab je prije prelaska u ruku, dok se još stoji uspravno, reći tekbir (Allahuekber). Kada smo u ruku-u trebamo gurnuti koljena nazad, držati leđa u ravnini, ispružiti vrat i držati ga u liniji sa leđima, gledati između stopala, pruočiti salavat na Božijeg Poslanika prije ili poslije zikra. Poslije ovoga kada se ispravimo, mustehab ili preporučeno je reći Semi'allahu limen hamideh (Čuje Allah onoga ko Njega hvali.)

Poslije završenog zikra treba se uspraviti, sačekati da se tijelo potpuno umiri i onda preći u sedždu. Ako neko pređe u sedždu prije nego se potpuno uspravi ili prije nego se tijelo umiri, njegov namaz je batil.6.) Sedžda ... ;

Sedžda znači stavljanje čela na zemlju na određen način s namjerom pokornosti i poniznosti pred Allahom, subhanehu ve te'ala. Osoba koja klanja treba u svakom rekatu poslije učinjenog pregibanja (ruku) učiniti dvije sedžde. Kada se čini sedžda,obavezno je da oba dlana, oba koljena i oba velika nožna prsta budu položeni na tlo. (Sedam tačaka na tijelu moraju dodirivati tlo kada smo u sedždi)

Dvije sedžde čine elementarni dio namaza. Ako neko neučini dvije sedžde u rekatu vadžib namaza, bilo namjerno ili u zaboravu, ili ako doda dvije sedžde, njegov namaz je batil ili nevažeći.

U sedždi je bolje reći Subhanallah tri puta ili Subhane rabbijel a'la ve bi hamdih jednom. Takođe je prihvatljivo reći bilo koji zikr u istoj mjeri. Mustehab je reći Subhane Rabbijel A'la ve bi hamdih tri, pet ili sedam puta, ili više.

Ako osoba nije u stanju da učini sedždu, treba napraviti znak glavom, a ako ni to ne može učiniti, treba napraviti znak očnim kapcima ...

Sedždu treba učiniti na zemlji ili na onim materijalima koji rastu iz zemlje, koji nisu jestivi i od kojih se ne pravi odjeća. Nije dozvoljeno činiti sedždu na stvarima od kojih se pravi hrana ili odjeća (npr. pšenica, pamuk, itd.), ili na materijalima koji se ne smatraju dijelom zemlje (npr. zlato, srebro, minerali, itd.)Ove stvari su mustehab kada se čine sedžde:

Reći tekbir (Allahuekber) kada se uspravimo poslije učinjenog pregibanja (ruku-a), a prije prelaska u sedždu.

Kada se pođe u sedždu, muškarac treba prvo staviti ruke na tlo, dok žena treba staviti prvo koljena.

Kada činimo sedždu, prsti se trebaju skupiti, biti paralelni sa ušima, s vrhovima usmjereni ka Kibli.

Poslije obavljene sedžde, sjesti na lijevom bedru, stavljajući gornji dio stopala desne noge na taban lijeve.

Poslije svake sedžde, kada se sjedne i tijelo umiri, reći tekbir (Allahuekber)

Kada sjednemo poslije učinjene prve sedžde i tijelo se umiri, reći : ''Estagfirullahe rabbi ve etubu ilejh'' (Tražim oprost od Allaha i Njemu se sada vraćam)

Kad je tijelo mirno, prije prelaska u drugu sedždu, reći tekbir.

Mustehab je produžiti sedždu i kada se sjedne poslije sedžde staviti ruke na bedra.

Proučiti salavat na poslanika Muhammeda s.a.v., kada smo u sedždi.

Kada se podižemo od tla trebamo prvo podići koljena, a zatim ruke.

Pri dizanju reći: Bi havlillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd (Sa Allahovom pomoći i snagom ustajem i sjedam)7.) Tešahhud

U drugom rekatu svakog vadžib namaza i u trećem rekatu magrib (akšam) namaza i četvrtom rekatu zuhra (podne), asra (ikindije) i iša (jacije), treba se sjesti, umiriti tijelo i proučiti tešahud: 'Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerikeleh, ve ešhedu enne Muhammeden 'Abduhu ve Resuluh. Allahume salli 'ala Muhammedin ve Aali Muhammed. (Izjavljujem i svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, jedinog, Kome se ništa ne može pridružiti, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik. Bože! Blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu)8.) Selami

Kada se sjedi u zadnjem rekatu, poslije proučenog tešahuda treba proučiti selame: 'Esselamu 'alejke ejjuhen Nebijju ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu 'alejna ve 'alaa 'ibadillahis salihin. Esselamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. ((Allahov) Mir neka je tebi Poslaniče, i Allahova milost i blagoslov. (Allahov) Mir neka je nama i svim pravednim i pobožnim Allahovim robovima. (Allahov) Mir neka je vama, i Allahova milost i blagoslov.)


Mustehab je proučiti kunut (dovu) prije prelaska u ruku u drugom rekatu vadžib kao i sunnet namaza. Dok se uči kunut, mustehab je držati ruke ispred lica, dlanovima okrenutim prema nebu i držati dlanove i prste sastavljene. Mustehab je gledati u dlanove za vrijeme učenja.9.) Tertib (redosljed)

*

Ako neko namjerno promijeni redosljed radnji u namazu, npr. ako prouči prvo drugu suru prije el-Hamda ili učini sedždu prije ruku-a, njegov namaz je batil.
*

Ako osoba zaboravi radnju koja je elementarni dio namaza i uradi onu koja slijedi iz nje, npr. ako učini dvije sedžde, a zaboravi ruku, njen namaz je batil.
*

Ako neko zaboravi dio namaza koji nije elementaran i uradi onaj dio koji jest, npr. ako neko zaboravi proučiti suru i počne se saginjati u ruku njegov namaz je u redu.10.) Muvalat (neprekidnost)

*

Za vrijeme namaza moramo održavati kontinuitet. To znači da se sve radnje trebaju činiti u neprekidnom redu. Ako se dozvoli neopravdana pauza između, tako da se više ne može reći da se klanja, takav namaz je batil.
*

Produžavanjem ruku-a i sedžde ne narušava se muvalat.

dzemo53
27-08-11, 23:00
Ezan i ikamet


Da li je mustehab i ženama proučiti ezan i ikamet prije svakog namaza?
Za svakog muškarca i ženu mustehab je proučiti ezan i ikamet prije svakog vadžib namaza. Za mustehab namaze oni nisu propisani.
Također je mustehab na dan kada se dijete rodi ili prije nego mu otpadne pupčana vrpca proučiti ezan u desno uho a ikamet u lijevo,.

U čemu je razlika između ezana i ikameta?

Ezan se sastoji od sljedećih rečenica (izjava):
Allahu ekber . četiri puta
(Allah je najveći)

Ešhedu en la ilahe illellah . dva puta
(Svjedočim da nema boga osim Allaha.)

Ešhedu enne Muhammeden resulullah . dva puta
(Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik.)

Hajja ales-salah dva puta
(Požurite na namaz!)

Hajja alel-felah . dva puta
(Požurite na spas!)

Hajja ala hajril amel . dva puta
(Požurite na najbolje djelo!)

Allahu ekber dva puta
(Allah je najveći.)

La ilahe illellah . dva puta
(Nema boga osim Allaha.)

Ikamet se uči poslije ezana. U njemu, umjesto četiri, Allahu ekber se izgovara dva puta; iza Hajja ala hajril amel treba dva puta reći Kad kametis-salah (Namaz počinje.) i na kraju se la ilahe illellah izgovara samo jednom.

Čuo sam da neki poslije Ešhedu enne Muhammeden resulullah, dodaju i Ešhedu enne Alijjen velijjullah (1)(Svjedočim da je Ali Allahov prijatelj). Da li je i to dio ezana?

To nije dio ezana, ali je mustehab to izgovarati u ezanu sa kurbeten ilellah nijetom.

Obično zuhr i asr, kao i magrib i iša klanjam zajedno. Da li je mustehab proučiti ezan za asr namaz ako sam ga proučio za zuhr, ili za iša namaz ako sam ga proučio za magrib?

Svaki put kada neko klanja dva namaza zajedno, tj. odmah jedan za drugim, dovoljno je proučiti ezan samo za prvi namaz.

Može li žena proučiti ezan u džematu sastavljenom od muškaraca i žena?
U takvom džematu žena ne može učiti ezan. Ali ako se džemat sastoji samo od žena, jedna od njih može proučiti ezan.

Da li se ezan uvijek mora učiti na arapskom jeziku?
Ezan se mora učiti na arapskom, pazeći da se svaka riječ pravilno izgovori. Ako se ezan prouči nepravilno, ili u drugačijem redoslijedu, ili se ispusti ili zamjeni jedno slovo, ili se umjesto njega izgovori njegov prijevod takav ezan nema sevapa (nema vrijednosti).

Koje su mustehab i mekruh stvari vezane za ezan i ikamet?

Mustehab je: kada se čuje ezan tiho ponavljati za muezinom. Za učenje ezana mustehab je uzeti abdest, gusul ili tejemmum (u zavisnosti šta je potrebno), dok je za ikamet to potreba. Za muezina je mustehab da se okrene prema kibli, stavi ruke na uši i povisi glas; pravi pauze između rečenica; Ikamet se treba proučiti nižim glasom od ezana i pauze između rečenica trebaju biti kraće nego u ezanu.
U pauzi između ezana i ikameta mustehab su sljedeće stvari: napraviti korak naprijed, ili malo sjesti, ili učiniti sedždu, ili proučiti bilo koji zikr ili dovu, ili ništa ne govoriti, ili nešto govoriti, ili klanjati dva rekjata namaza. Međutim, nije mustehab govoriti između ezana i ikameta kod sabah namaza, niti klanjati dva rekjata imeđu ezana i ikameta kod akšam namaza.
Mustehab je da muezin bude poštena, pravedna osoba, koja poznaje vremena za namaz i koja ima zvučan glas. Ezan je mustehab dati sa nekog uzvišenog mjesta.

(1) Velijjullah, čovjek blizak i drag Allahu; Allahov prijatelj
Spojiti se mogu samo zuhr i asr i magrib i iša. Ne može se spojiti fedžr sa zuhrom, niti asr sa magribom, niti iša sa fedžrom

efendija
27-08-11, 23:44
:selam:

Vidim da si se mnogo namucio, ali onako usput citajuci zapelo mi za oko nesto, pa da te pitam:

-Zasto kod siita na tesehhudu ne uci se Et-Tehijjatu vec se direktno ide na sehadet?

dzemo53
28-08-11, 01:47
To moras pitati vase odze zasto ga vi ucite pa tek onda ja cu ti odgovoriti

efendija
28-08-11, 02:26
To moras pitati vase odze zasto ga vi ucite pa tek onda ja cu ti odgovoriti

Ok, pitam samog sebe, i prenosim ti moj odgovor.: :


-Abdullah ibn Mes'ud kaze:

" Kada smo klanjali za Vjerovjesnikom (a.s.), ucili smo:' Neka je selam na Dzibrila i MIkaila. Neka je selam na tog i tog.' Allahov Poslanik (a.s.) se okrenuo prema nama i rekao: Allah je selam, pa kada neko od vas klanja neka prouci: Ettehijatu lillahi vessalevatu vettajjibatu. Esselamu alejke ejjuhen nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu, es selamu alejna ve ala ibadillahis salihin. I ako budete tako ucili to ce obuhvatiti svakog dobrog Allahovog roba na nebu i na zemlji. Eshedu en la ilahe illellah, ve eshedu enne Muhammeden 'abduhu ve resuluhu." (Buharija,831)

Vidi: Hanefijski Fikh, Knjiga 1, str. 264-265.

efendija
28-08-11, 02:28
P.S. Ovakvo ucenje teshehhuda na svakom sjedenju je VADZIB.

Hajmo sad da cujemo sta kaze tvoja ulema o ovome.

dzemo53
28-08-11, 02:59
pa ti vrlo dobro znas da hadise buharija ne priznajemo u ni kojem slucaju jer on radio za umejade.Na primjer zasto nije preneo ni jedan hadis od Ehlibejta (As)?

efendija
28-08-11, 03:04
pa ti vrlo dobro znas da hadise buharija ne priznajemo u ni kojem slucaju jer on radio za umejade.Na primjer zasto nije preneo ni jedan hadis od Ehlibejta (As)?

:forgive: I ovdje pokusaj eskiviranja, a sta bih i drugo ocekivao. Ali u interesu istine i toka diskusije da se potsetimo na neke detalje:


To moras pitati vase odze zasto ga vi ucite pa tek onda ja cu ti odgovoriti

Ok, pitam samog sebe, i prenosim ti moj odgovor.: :


-Abdullah ibn Mes'ud kaze:

" Kada smo klanjali za Vjerovjesnikom (a.s.), ucili smo:' Neka je selam na Dzibrila i MIkaila. Neka je selam na tog i tog.' Allahov Poslanik (a.s.) se okrenuo prema nama i rekao: Allah je selam, pa kada neko od vas klanja neka prouci: Ettehijatu lillahi vessalevatu vettajjibatu. Esselamu alejke ejjuhen nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu, es selamu alejna ve ala ibadillahis salihin. I ako budete tako ucili to ce obuhvatiti svakog dobrog Allahovog roba na nebu i na zemlji. Eshedu en la ilahe illellah, ve eshedu enne Muhammeden 'abduhu ve resuluhu." (Buharija,831)

Vidi: Hanefijski Fikh, Knjiga 1, str. 264-265.


Ovo je moj odgovor za koji unaprijed znam da ga ne prihvatas, ali poenta je u tome da cujemo dokaz vase tvrdnje za nacin na koji obavljate teshehhud.

Bujrum?::

Miralem
28-08-11, 17:07
pa ti vrlo dobro znas da hadise buharija ne priznajemo u ni kojem slucaju jer on radio za umejade.Na primjer zasto nije preneo ni jedan hadis od Ehlibejta (As)?

Zasto ga onda cesto znate citirati ? U drugim temama Baskim (tvoj istomisljneik) mi je citirao nekoliko Hadisa Buharija.

PS: Fino pitanje ti je efendija postavio,bujrum.

Baskim
28-08-11, 18:39
:forgive: I ovdje pokusaj eskiviranja, a sta bih i drugo ocekivao. Ali u interesu istine i toka diskusije da se potsetimo na neke detalje:Ovo je moj odgovor za koji unaprijed znam da ga ne prihvatas, ali poenta je u tome da cujemo dokaz vase tvrdnje za nacin na koji obavljate teshehhud.

Bujrum?::

ke mozes danigo kazes tesehudot i na drugite mesebi, i dani kazes koj tesehud od tie cetiri mesebi e onoj ispravniot?

Mislam na Maliki,Hanbeli,Safi i Hanefi.

A isto veruvam deka znaes deka e razlicen(ako nese lazam, sto veruvam deka znaes)
a mozebi ima drugi hadisi koi go opravduvaat i nivniot tesehud.
Bujrum?::

Miralem
28-08-11, 22:41
ke mozes danigo kazes tesehudot i na drugite mesebi, i dani kazes koj tesehud od tie cetiri mesebi e onoj ispravniot?

Mislam na Maliki,Hanbeli,Safi i Hanefi.

A isto veruvam deka znaes deka e razlicen(ako nese lazam, sto veruvam deka znaes)
a mozebi ima drugi hadisi koi go opravduvaat i nivniot tesehud.
Bujrum?::

Vie kako da nemate sto da napisete za sebe. Vi kaza,fer i ubavo kako e nacinot na koj toj licno postapuva,toa bese uslov za da mu odgovorite na negovoto prasanje.Toj toa go ispolni i vi kaza,napisa i Hadis (dokaz),si go potvrdi...
Kako vikas,ne e sega tema Malik Safija Hambel i Hanife.... kazi ako voopsto znaes od kade vadite dokaz za nacinot na koj vie obavuvate tesehud.

Baskim
28-08-11, 23:22
Vie kako da nemate sto da napisete za sebe. Vi kaza,fer i ubavo kako e nacinot na koj toj licno postapuva,toa bese uslov za da mu odgovorite na negovoto prasanje.Toj toa go ispolni i vi kaza,napisa i Hadis (dokaz),si go potvrdi...
Kako vikas,ne e sega tema Malik Safija Hambel i Hanife.... kazi ako voopsto znaes od kade vadite dokaz za nacinot na koj vie obavuvate tesehud.Nie obavuvame tesehud ,kako sto ne naucil Ehlibejt as.

Muaz al Islam
29-08-11, 01:28
Nie obavuvame tesehud ,kako sto ne naucil Ehlibejt as.

A kako e toa Ako ne e Tajna

Baskim
29-08-11, 11:20
A kako e toa Ako ne e Tajna
Ešhedu en la ilahe illallahu wahdehu la šerike leh,
we ešhedu enne Muhammeden abduhu we resuluh,
Allahummme salli ala Muhammed we ali Muhammed .

Baskim
29-08-11, 11:40
Vie kako da nemate sto da napisete za sebe. Vi kaza,fer i ubavo kako e nacinot na koj toj licno postapuva,toa bese uslov za da mu odgovorite na negovoto prasanje.Toj toa go ispolni i vi kaza,napisa i Hadis (dokaz),si go potvrdi...
Kako vikas,ne e sega tema Malik Safija Hambel i Hanife.... kazi ako voopsto znaes od kade vadite dokaz za nacinot na koj vie obavuvate tesehud.
Jas prasuvam za Sunizam, i tuka spadjaat Hanefi,Maliki,Hanbeli i Safi, i kaj sekoj od niv ne e isti Tesehud, i zatoa prasuvam KOJ E VISTINSKIOT?
ili polesno ke prasam,koj Tesehud veruvate deka Pratenikot go izgovaral?
ili ako si veruvate,deka Pratenikot razlicno izgovaral Tesehud,kako sto si veruvate deka i razlicno klanjal,ednas so vrzani race,drug pat so spusteni,tret pat so krenati itn.?
Ako si ti HANEFIJA ,kako sto tvrdis,togas nemozes da imas Tesehud kako eden Malikija ili Hanbelija, pa otuka proizleguva deka Efendija e Hanefija i e eden Meseb vo Islamot, a ne samiot Islam.Prasanjeto od Efendija kon Dzemo53, moze i dago postavi kaj drugite tri Mesebi, zatoa sto itie se razlicni od Efendija, i sekako deka i tie sigo potkrepuvaat svojot Tesehud.
Dali me razbra?

efendija
30-08-11, 00:07
Ešhedu en la ilahe illallahu wahdehu la šerike leh,
we ešhedu enne Muhammeden abduhu we resuluh,
Allahummme salli ala Muhammed we ali Muhammed .

ż , . , .

, .. .

, .::

A sada mi daj dokaz iz hadisa gdje je tako zapisano da se obavlja teshehhud?

Miralem
30-08-11, 20:10
Nie obavuvame tesehud ,kako sto ne naucil Ehlibejt as.

Moze se i vako jednostavno odgovoriti,bez objasnjenja,bez dokaza ? Mozeli da vidimo tu predaju/hadis,Ajet ili bilo kakvi dokaz ?

dzemo53
30-08-11, 21:16
Moze se i vako jednostavno odgovoriti,bez objasnjenja,bez dokaza ? Mozeli da vidimo tu predaju/hadis,Ajet ili bilo kakvi dokaz ?
moze, kako ne.
Evo ovako,pronadzi mi ti jedan hadis gde je poslanik (saws) rekao da kelima treba biti fiksna i da nikome nije dopusteno dodati tome nesto.
Hajde pronadzi kompletnu recenicu u Kuranu gde pise : "Nema Boga osim Allaha, Muhammed je Njegov poslanik".

Burak
31-08-11, 01:20
Mesto odgovor, daje pitanje,ovo nije diskusija. kako i da je, nije ti proshlo ono sa kerbalom i zemlje iz kerbale.Daj dokaz zashta je kerbalska zemlja bericetnija od Medinskog peska i od Mekanskog kamena i Pecinskog tla u mekki i od zemlje sa Mesdzidul Aksa? Ovo sto vi navodite sa Kerbalom je ocigledno samo bezvezno opravdanje za shirk koji je jasan ko dan.Ti uzimash svetu zemlju sa groba na kojoj se molish...subhanellah, pravi mushrikizam i paganizam i gore radite negoli oni pravoslvni slijedbenicci koji obozavaju moshte umrlih nekih svetaca.

dzemo53
31-08-11, 21:13
Burak ovo nije nikakva losa namjera ako sam odgovor uzvratio pitanjem.Samo se treba shvatiti u cemu je poenta.
Sto se tice kerbelske zemlje dat cu ti potvrdan odgovor.

[ ]


Zasto zemlja sa Kerbele?

Dovoljno je reci da se zemlja sa Kerbele (Irak) moze dovesti u vezu sa samim Poslanikom s.a.v.. Prenosi se od Umm Selme, Poslanikove supruge:

Vidjela sam jednom Husejna kako sjedi u krilu svog djeda, Poslanika s.a.v., koji je u ruci drzao komad crvene zemlje. Poslanik s.a.v. je ljubio zemlju i plakao. Pitala sam ga zasto ce mu zemlja u ruci i zasto place. Odgovorio mi je: Dzibril me je obavijestio da ce moj sin Husejn biti ubijen u Iraku. Melek mi je donio malo zemlje iz tog kraja. Placem zbog muka kojih ce dopasti moj Husejn."

Onda je Poslanik s.a.v. dao zemlju Ummi Selmi i rekao joj:

Kada vidis da se ova zemlja pretvorila u krv, znaj onda da je moj Husejn ubijen. Umm Selma je drzala zemlju u tegli i s vremena na vrijeme je gledala. Kada ju je pogledala desetog dana mjeseca muharrema, dana Asure, primijetila je da se zemlja pretvorila u krv. Znala je tada da je Husejn bin Ali bio ubijen.

Ovaj hadis je zabiljezen i u sljedecim sunijskim izvorima:

1. al-Hakim, al-Mustadrak, vol. 4, s. 398
2. al-Dhahabi, Siyar azlam al-nubala, vol. 3, s. 194
3. Ibn Kathir, al-Bidayah wal-nihayah, vol. 6, s. 230
4. al-Suyuti, Khasais al-kubra, vol. 2, s. 450; Jamz al-Jawami, vol. 1, s. 26
5. Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib al-tahdhib , vol. 2, s. 346

Kada se hazreti Ali ibn Ebi Talib iduci na Siffin zaustavio na Kerbeli, uzeo je saku zemlje i uzdahnuo:

Ah, ah, na ovom mjestu ce biti ubijeni neki ljudi koji ce uci u dzennet bez ikakvog ispitivanja!

1. Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib al-tahdhib , dio. 2, str. 348

Da li je obavezno obavljati sedzdu na plocici napravljenoj od zemlje sa Kerbele?

Nije. Ali sije sedzde na Kerbelskoj zemlji zbog vaznosti koju joj je pridavao sam Poslanik s.a.v. i Imami iz njegove porodice (Ehlulbejt). Tako imamo, na primijer, da je poslije Husejnove pogibije njegov sin, imam Zejnul Abidin u Medinu donio nesto zemlje sa Kerbele i proglasio je posebnom zemljom. Imami poslije njega su koristili tu zemlju za cinjenje sedzde i za pravljenje tespiha.

1. Ibn Shahr Ashub, al-Manaqib, vol. 2, s. 251

Imami su takodjer podsticali svoje sljedbenike da cine sedzde na plocicama napravljenim od zemlje sa Kerbele, i to uvijek s napomenom da to nije obavezno (vadzib), nego zato sto donosi vise sevaba. Imami su zahtijevali da se sedzda Allahu moze ciniti samo na cistoj zemlji, i da je bolje ako je to Kerbelska zemlja.

1. al-Tusi, Misbah al-Mutahajjad, s. 511
2. al-Saduq, Man la yahduruhul faqih, vol. 1, s. 174

Neko vrijeme se nosila sama zemlja, da bi se, kasnije, od nje pocele praviti plocice zvane muhr ili turbah. Tako mi za vrijeme namaza stavljamo celo na plocice, ne zato sto smatramo da je to obavezno, nego zbog posebnosti zemlje od koje su napravljene. Ako nemamo uza se plocicu mozemo klanjati na cistoj zemlji ili na bilo cemu sto potice iz zemlje.

Zalosno je da neki jos uporno tvrde da sije obozavaju kamenje ili da obozavaju hazreti Husejna. Medjutim, istina je da mi obozavamo samo Allaha i klanjamo Mu se na plocicama od zemlje, ugledajuci se na Njegovog Poslanika i Imame Ehlulbejta. Vjerujemo da Poslanik s.a.v. nije slucajno davao prednost zemlji, nego da mu je to bilo naredjeno od Allaha, sto bi bio jos jedan razlog zasto bi i mi to trebali ciniti.

Ovo bi bio pravi razlog zasto sija Muslimani nose sa sobom male plocice, obicno napravljene od zemlje sa Kerbele. Njih koriste u namazu za cinjenje sedzde da bi na taj nacin sto vjernije slijedili Poslanikov sunnet.

Opsirnije mozes procitati na mom sajtu. ([ ])

Burak
01-09-11, 02:42
Nisi dao odgovor na moje pitanje, shta sa onim koji uzima zemlju sa groblja? I dali je ta zemlja svetija od Kabe i Mekanskog i medinskog peska, i zashta se klanjati na takvu plocicu na najsvetijoj zemlji kolko puta Allah kaze u Kuranu da je ova zemlja u Meki sveta, pa niko od muslimaana ne nosi pesak od Meke i da se klanja na njemu...mnogo ti je proziran odgovor.

dzemo53
01-09-11, 17:20
Burak tebi da ti dam jos stotiinu slicnih odgovora,ja mislim da nesec nikada shvatiti.Neces nikad shvatiti jer cisto sumnjam da kod tebe jos vlada onaj stari nasibizam,tj,mrznja prema samom Poslanikovoj (saws) porodici i njihovih sledbenika.Mogu ti reci da Jedini Allah (swt) zna sta se krije u tvom srcu.
Zato,upustati se u dijalog s nekim koji vjeruje i misli da je samo on ispravan,treba momentalno prekidati svaki razgovor s njim.
Allah (swt) jeste da je rekao za Meku da je sveta zemlja,medzutim i Allahov Poslanik (saws) rekao je da ce kerbelska zemlja biti posebna za njegovu porodicu jer tu ce se desiti nezaboravna tragedija za njegovog unuka,hazreti Husejna (as) i njegova porodica i drugova.
Eto Burak,to ce bit zadnji post od mene jer ti,kako vidim,pokusavas pokriti sramotu koju ste uradili Muhammedovoj (saws) porodici.
Samo znaj da sve dok ima nas,vasu gresku NIKAD necemo je pokriti,mi cemo,inshallah postepeno objelodaniti vase negativnosti.
Svako dobro Burak

efendija
01-09-11, 23:40
Ešhedu en la ilahe illallahu wahdehu la šerike leh,
we ešhedu enne Muhammeden abduhu we resuluh,
Allahummme salli ala Muhammed we ali Muhammed .

Argumenat za ovakav nacin obavljanja tesehhuda iz hadisa i prakse Bozijeg Poslanika imas ili nemas?

Burak
03-09-11, 03:31
Burak tebi da ti dam jos stotiinu slicnih odgovora,ja mislim da nesec nikada shvatiti.Neces nikad shvatiti jer cisto sumnjam da kod tebe jos vlada onaj stari nasibizam,tj,mrznja prema samom Poslanikovoj (saws) porodici i njihovih sledbenika.Mogu ti reci da Jedini Allah (swt) zna sta se krije u tvom srcu.
Zato,upustati se u dijalog s nekim koji vjeruje i misli da je samo on ispravan,treba momentalno prekidati svaki razgovor s njim.
Allah (swt) jeste da je rekao za Meku da je sveta zemlja,medzutim i Allahov Poslanik (saws) rekao je da ce kerbelska zemlja biti posebna za njegovu porodicu jer tu ce se desiti nezaboravna tragedija za njegovog unuka,hazreti Husejna (as) i njegova porodica i drugova.
Eto Burak,to ce bit zadnji post od mene jer ti,kako vidim,pokusavas pokriti sramotu koju ste uradili Muhammedovoj (saws) porodici.
Samo znaj da sve dok ima nas,vasu gresku NIKAD necemo je pokriti,mi cemo,inshallah postepeno objelodaniti vase negativnosti.
Svako dobro Burak
Nervozan a? Nemash dokaz jasan da je poslanik reko da treba da se klanjamo na zemlji iz kerbeli.No u kuranu imash dokaz da je ova zemlja u Meki sveta. I sad koja je svetost veca, kerbalska ili Mekanska? proziran si, a to ko je ubio Poslanikovu porodicu je mnogo jasno.To su same shije.Rafidije,sedmo imamci,dvanesto imamci,asasini(hashishini) razni imamci i sektashi koji neznaju shta je svetije za njih, krv predaka ili Buducnost na Sudnjem danu.Ostavicu vas da tugujete, na slican nacin kako to radu oni jezuiti i njima slicni, shibanjem u ledza i ozivljavanjem krvi predaka...ako si iskren prihvatices islam i odbaciti mushrikizam i paganizam predackog slavlja i shtovanje grobava, ama ako nisi iskren ostaces na onome sto ste svi slepi sledbenici vashih svecnika...

Baskim
03-09-11, 10:14
Nervozan a? Nemash dokaz jasan da je poslanik reko da treba da se klanjamo na zemlji iz kerbeli.No u kuranu imash dokaz da je ova zemlja u Meki sveta. I sad koja je svetost veca, kerbalska ili Mekanska? proziran si, a to ko je ubio Poslanikovu porodicu je mnogo jasno.To su same shije.Rafidije,sedmo imamci,dvanesto imamci,asasini(hashishini) razni imamci i sektashi koji neznaju shta je svetije za njih, krv predaka ili Buducnost na Sudnjem danu.Ostavicu vas da tugujete, na slican nacin kako to radu oni jezuiti i njima slicni, shibanjem u ledza i ozivljavanjem krvi predaka...ako si iskren prihvatices islam i odbaciti mushrikizam i paganizam predackog slavlja i shtovanje grobava, ama ako nisi iskren ostaces na onome sto ste svi slepi sledbenici vashih svecnika...

Nekoliko hadisa koje su u njihovim "Sahihima" prenijeli Buhari i Muslim potvrdjuju da je Allahov Poslanik as imao hamre (sedzade) napravljeno od palminog lisca na kojem je pravio sedzde.

Muslim je u svom "Sahihu" u knjizi "Menstruacija" prenio od Jahje ibn Jahje i Ebu Bekra ibn Abu Sejbe od Abu Muavije od el-Amasha od Sabita ibn Abida od el-Kasim ibn Muhameda od Aise koja je rekla: "Rekao mi je Allahov Poslanik as: "Donesi mi moje hamre iz mesdzida", a ona je rekla "Ja sam u menstruaciji", pa je on as. rekao, "Tvoja menstruacija nije u tvojoj ruci" (Muslim kaze: el-hamre je malo sedzade takve velicine da se na njemu pravi sedzda)
Sahih Muslim, vol.1, str.168, poglavlje "Dozvola za zenu koja ima menstruaciju da opere glavu njenog muza"; Sunan Abu Davud vol.1, str.68,

Ono sto nas navodi na to da je Allahov Poslanik as volio da pravi sedzdu na zemlji je ono sto je u njegovom Sahihu preneo el-Buhari od strane Abu Said el-Hudrija (r.a.) da je Allahov Poslanik as radio itikaf u toku srednjih deset dana Ramazana sve dok nije doslo dvadesetprvo jutro kad je on izasao iz itikafa i rekao: onaj ko je radio itikaf sa mnom nek radi itikaf i zadnjih deset dana posto sam video tu noc i posle sam zaboravio i kad sam nasao sebe da pravim sedzde na mokroj zemlji u jutro, zato vi to radite u zadnjih deset dana svakog vitra, tada je padala kisa i mesdzid je imao arish (krov od palminog lisca) i prokisnjavao je a moje oci su vidjele Allahovog Poslanika as i na njegovom celu je bio trag od mokre zemlje, to je bilo ujutu dvadesetprvog Ramazana.
Sahih Buhari, vol.2, str.256 poglavlje "Itikaf u zadnjih deset dana"


Ono sto nam dokazuje da su ashabi dali prvenstvo pravljenju sedzde na zemlji u prisustvu Pejgambera (s.a.v.) je ono sto je preneo Imam el-Nisai u njegovom Sunnanu u poglavlju pod nazivom "Rashladjivanje kamena zbog pravljenja sedzde Na Njemu".

Rekao je Kuteibe: Nama je ispricao Abad od strane Muhameda ibn Umru od Saida ibn el-Harsa od Dzabira ibn Abdula koji je rekao: "Bili smo klanjali sa Allahovim Poslanikom (s) namaz podne kad sam u svoju saku uzeo kamencic da ga ohladim i posle sam ga stavio u drugu saku i kad sam pravio sedzde stavio sam ga na svoje celo"
Sunan el-Nisai, vol.2, str.204, poglavlje "Rashladjivanje Kamena Zbog Pravljenja Sedzde Na Njemu"

Osim toga, Allahov Poslanik (s) je rekao: "Zemlja je napravljena za mene kao mesdzid i cistom"
Sahih el-Buhari, vol.1, str.86, poglavlje "Tejmum"

On je isto tako rekao: "Zemlja je nama cijela stvorena kao mesdzid i njena zemlja je nama stvorena cistom".
Sahih Muslim, vol.2, str.64, poglavlje "Knjiga Mesdzidi i Mjesto Pravljenja Namaza".

"Pa ko poštiva Allahove propise znak je čestita srca.
(Kur'an 22:32)

A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i na ovom i na onom svijetu, vec bi vas stigla teska kazna zbog onoga u sta ste se upustili,
kad ste to jezicima svojim prepricavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o cemu niste nista znali, vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno
(Kur'an 24:l4-15)